PRIVACY
SHARE THIS PAGE

Ingangsdatum: 1 maart 2019

Rexnord Corporation, 511 W. Freshwater Way, Milwaukee, WI 53204, VS e-mail: ebusiness@rexnord.com ("Rexnord Company" of "wij" of "onze") en elk van zijn dochterondernemingen en dochterondernemingen gezamenlijk, de "Rexnord Group") hechten veel waarde aan gegevensprivacy. Dit Privacybeleid informeert de gebruikers van de https://www.rexnord.com ("Rexnord Website") hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") de persoonsgegevens van dergelijke gebruikers in verband met hun gebruik van de Rexnord-website verzamelen en verwerken. Let op dat andere websites van Rexnord Group mogelijk onder ander privacybeleid vallen.

1. Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden - Welke persoonsgegevens verwerken we over u en waarom?

1.1 Metagegevens

U mag de Rexnord-website gebruiken zonder dat u persoonsgegevens over uzelf verstrekt. In dit geval zullen we alleen de volgende metagegevens verzamelen die het resultaat zijn van uw gebruik van de Rexnord-website: browsertype en versie, besturingssysteem en interface, website van waaruit u ons bezoekt
(verwijzende URL), webpagina('s) die u bezoekt op onze Rexnord-website, datum en tijd van toegang tot onze Rexnord-website en internetprotocol (IP) adres. Uw IP-adres wordt opgeslagen zodra u onze Rexnord-website bezoekt.  Metagegevens worden geanonimiseerd gebruikt en voorkomen fraude en misbruik van onze IT-systemen, en dienen eveneens voor fysieke, IT- en netwerkbeveiliging.

2. Rechtsgronden en gevolgen van verwerking - Wat is de wettelijke rechtvaardiging voor het verwerken van uw persoonsgegevens en wat gebeurt er als u ervoor kiest deze niet te verstrekken?

We vertrouwen op de volgende wettelijke redenen voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens: 

 • de verwerking is noodzakelijk om u het gebruik van de Rexnord-website mogelijk te maken;
 • de verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd, tenzij dergelijke belangen opzij worden geschoven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van u die bescherming van persoonsgegevens vereisen; dergelijke legitieme belangen zijn de vervulling van de verwerkingsdoeleinden die hierboven in Sectie 1 zijn uiteengezet, in het bijzonder verbetering van de kwaliteit en diensten van onze Rexnord-website en -diensten, het voorkomen van fraude, misbruik van onze IT-systemen, fysieke beveiliging, IT- en netwerkbeveiliging, evenals marketing met betrekking tot onze producten en diensten;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;

3. Categorieën ontvangers en internationale overdrachten - aan wie dragen we uw persoonsgegevens over en waar bevinden ze zich?

We kunnen uw persoonsgegevens als volgt aan derden overdragen voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden:

 • Binnen de Rexnord Group: Elk van onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (elke gelieerde onderneming of dochteronderneming inclusief ons waarnaar wordt verwezen als "Rexnord-partner") binnen de wereldwijde Rexnord Group mogen uw persoonsgegevens zo nodig ontvangen voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden. Afhankelijk van de categorieën persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, kunnen verschillende interne afdelingen binnen de Rexnord Company uw persoonsgegevens ontvangen. Onze IT-afdeling heeft bijvoorbeeld toegang tot uw metagegevens. Bovendien hebben andere afdelingen binnen de Rexnord Company toegang tot bepaalde persoonsgegevens over u op een "need-to-know"-basis, zoals de juridische afdeling, de financiële afdeling of interne auditing.
 • Met gegevensverwerkers: Bepaalde derde partijen, ongeacht of ze zijn gelieerd of niet-gelieerd, ontvangen mogelijk uw persoonsgegevens om dergelijke gegevens te verwerken met de juiste instructies ("Verwerkers") zoals noodzakelijk voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden, zoals serviceproviders voor websites, IT-ondersteuningsserviceproviders en andere serviceproviders die ons ondersteunen om onze website te laten werken. De Verwerkers zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren om de persoonsgegevens te beschermen en om de persoonsgegevens alleen te verwerken volgens de instructies. 

  U kunt voor meer informatie over de momenteel betrokken Verwerkers vragen door contact met ons op te nemen
  zoals uiteengezet in Sectie 7 hieronder.
 • Overige ontvangers: Wij kunnen - in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming - persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, justitiële autoriteiten, juridisch adviseurs, externe adviseurs of zakenpartners overdragen. In het geval van een bedrijfsfusie of overname, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan de derde partijen die bij de fusie of overname betrokken zijn. We zullen uw persoonsgegevens zonder toestemming niet aan derden bekendmaken voor reclame- of marketingdoeleinden of voor andere doeleinden.

Elke toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot die personen die de gegevens moeten kennen om hun taken uit te voeren.

Internationale overdrachten. U mag verwachten dat de hierboven geïdentificeerde ontvangers die uw persoonsgegevens zullen ontvangen of hebben, zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden.

 • Voor ontvangers buiten de EER zijn sommige gecertificeerd onder de Europees-Amerikaanse Privacy Shield en anderen bevinden zich in landen met adequaatheidsbesluiten op grond van art. 45 AVG (in het bijzonder Canada, Zwitserland, Israël), en in beide gevallen wordt de overdracht daardoor erkend als een adequaat niveau van gegevensbescherming vanuit een Europees perspectief voor gegevensbeschermingswetgeving. Andere ontvangers kunnen zich bevinden in landen, zoals de VS, die geen adequaat beschermingsniveau bieden vanuit een Europees perspectief voor gegevensbeschermingswetgeving.
 • We zullen alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat overdrachten vanuit de EER adequaat zijn beschermd zoals vereist door toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot overdrachten naar landen die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden, baseren wij de overdracht op passende waarborgen, zoals standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie of door een toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd (artikel 46, lid 2, onder c) of (d) AVG), goedgekeurde gedragscodes samen met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger (artikel 46, lid 2, onder e) AVG), of goedgekeurde certificeringsmechanismen, samen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger (artikel 46, lid 2, onder f) AVG). U kunt een kopie van dergelijke passende voorzorgsmaatregelen opvragen door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in Sectie 7 hieronder.

4. Bewaarperiode - Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als hieronder aangegeven.

Als we volgens de toepasselijke wetgeving bepaalde van uw persoonsgegevens moeten bewaren, zullen we ze niet verwijderen. We kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren als we uw persoonsgegevens nodig hebben om een ​​rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, enkel op een ‘need-to-know’-basis. Voor zover mogelijk zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke beperkte doeleinden beperken na de beëindiging van de contractuele relatie.

5. Uw rechten - Welke rechten hebt u en hoe kunt u uw rechten doen gelden?

Recht om uw toestemming in te trekken: Als u uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens (in het bijzonder met betrekking tot de ontvangst van direct marketingcommunicatie via e-mail en telefoon), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. U kunt uw toestemming intrekken via het volgende e-mailadres: Dataprivacy@rexnord.com. Verder kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zonder andere kosten te hoeven betalen dan de transmissiekosten overeenkomstig de basistarieven.

Aanvullende privacyrechten voor gegevens: Overeenkomstig toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u mogelijk het recht om: (i) toegang te vragen tot uw persoonsgegevens; (ii) te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens; (iii) te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens; (iv) te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; (v) gegevensportabiliteit aan te vragen; en/of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief bezwaar tegen profilering).

Houd er rekening mee dat deze bovengenoemde rechten mogelijk beperkt zijn volgens de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten voor zover de AVG van toepassing is:
 

 • Recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens: Zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons bevestiging te verkrijgen over de vraag of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, waar dat het geval is, om toegang tot de persoonsgegevens te vragen. Deze toegangsinformatie omvat – onder andere –de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.
  U hebt mogelijk het recht om kosteloos een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor verdere exemplaren die door u worden aangevraagd, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten.
 • Recht om rectificatie te verzoeken: Zoals bepaald door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, hebt u het recht om van ons de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, hebt u mogelijk het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, ook door een aanvullende verklaring te verstrekken.
 • Recht om wissing aan te vragen (recht om te worden vergeten): Zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons het wissen van persoonsgegevens over u te verzoeken en kunnen wij worden verplicht om dergelijke persoonsgegevens te wissen.
 • Recht om beperking van verwerking te vragen: Zoals bepaald door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, hebt u het recht om van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. In dat geval worden de respectieve gegevens gemarkeerd en mogen ze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.
 • Recht om gegevensportabiliteit aan te vragen: Zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en hebt u mogelijk het recht om deze gegevens naar een andere entiteit te verzenden zonder hinder van ons.
 • Recht op bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en mogen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken. Dit recht om bezwaar te maken kan met name van toepassing zijn als we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor profileringsdoeleinden om uw interesses in onze producten en diensten beter te begrijpen of voor direct marketing. 

  Als u het recht hebt om bezwaar aan te tekenen en u van dit recht gebruik maakt, zullen uw persoonsgegevens door ons niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals vermeld in Sectie 7 hieronder.

  Een dergelijk recht om bezwaar te maken kan met name niet bestaan ​​als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract of om een ​​reeds gesloten contract uit te voeren.

Om uw rechten uit te oefenen, neem contact met ons op zoals vermeld onder Sectie 7 hieronder. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de desbetreffende lidstaat (bijvoorbeeld de plaats waar u woont, werkt of van een vermeende inbreuk op de AVG).

6. Cookies en andere trackingtechnologieën

Wanneer u onze website bezoekt, zullen wij cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Deze cookies kunnen betrekking hebben op u, uw voorkeuren of uw apparaat. De informatie identificeert u meestal niet direct, maar het kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden. Omdat wij uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen bepaalde soorten cookies niet toe te staan. Klik op de verschillende categoriekoppen om meer te weten te komen en onze standaardinstellingen te wijzigen. Het blokkeren van sommige soorten cookies kan echter van invloed zijn op uw ervaring met de site en de diensten die we kunnen bieden. Hieronder staat een lijst met cookies die op RexnordCorporation.com worden gebruikt en beschrijvingen van de cookies.
 

Cookie
Beschrijving en opslagtijd
CookieNiveau
Bepaalt of iemand het gebruik van cookies heeft geaccepteerd of niet (Noodzakelijke cookie) 1 jaar opslag
CSRF Cookie
Controleert of een sessie geldig is voor de gebruiker (Noodzakelijke cookie) 1 jaar opslag
CultuurCookie
Slaat de cultuur van de gebruiker op (Noodzakelijke cookie) 1 jaar opslag
Google Analytics
Prestatiecookie 2 jaar opslag
 
Noodzakelijke cookie
Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gedaan en die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of formulieren invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
Prestatiecookie
Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons erachter te komen welke pagina's het meest en het minst populair zijn en zien hoe bezoekers zich op de site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet volgen.


7. Vragen en contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via Rexnord Corporation, 511 W Freshwater Way, Milwaukee, WI 53204, VS; e-mail: dataprivacy@rexnord.com of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals hierboven vermeld in Sectie 5, neem dan contact met ons op via het bovenstaande postadres of e-mail: dataprivacy@rexnord.com

8. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen, en ook van de datum per wanneer deze van kracht worden, door de "Laatst bijgewerkt"-datum bovenaan bij te werken of anderszins zoals vereist door het toepasselijke recht.